Wat Is De Leer Van Izebel? | Salt of the earth (2024)

In Openbaring 2:20-25 zei Jezus, dat de gemeente in Tyatira de vrouw Izebel liet begaan, die zichzelf een profetes noemde en werd aangestuurd vanuit de diepten des satans. Door haar leer verleidde Izebel de knechten van Jezus om te ho*reren en afgodenoffers te eten. In het Oude Testament lezen wij ook over een vrouw Izebel. Wie was deze Izebel? Deze Izebel was de vrouw van Achab, de koning van Israel. De overeenkomsten tussen koningin Izebel en de vrouw Izebel, die Jezus in het Boek Openbaringen benoemde, zijn opmerkelijk. Ook in deze tijd is de geest van Izebel nog steeds actief in de gemeente. Wat is de geest van Izebel? Wat is de leer van Izebel?

Wie was koningin Izebel in de Bijbel?

Izebel was een heidense prinses, de dochter van Etbaäl; koning van de Sidoniërs en priester van de Baäl. Izebel aanbad en diende de Baäl. Zij zat aan tafel met de profeten van de Baäl en beoefende toverijen en ho*rerijen (1 Koningen 18:19, 2 Koningen 9:22). In plaats dat Achab, de koning van Israël, zich onderwierp aan God en de woorden van God gehoorzaamde, vertrouwde Achab op zijn eigen kennis, wijsheid en inzicht en deed wat hij zelf wilde. Ondanks de waarschuwingen van God door Zijn geboden nam koning Achab de heidense prinses Izebel tot vrouw.

Achab rebelleerde tegen God en Zijn geboden en ging een huwelijk aan met de heidense prinses Izebel. Maar in plaats dat Izebel zich bekeerde van haar heidense geloof en de God van Israël ging dienen, beïnvloedde Izebel haar man Achab en zorgde Izebel ervoor dat haar man Achab haar god de Baäl ging dienen.

Koning Achab deed al wat kwaad was in de ogen van God, maar tijdens zijn huwelijk deed hij nog ergere dingen, waardoor hij ergere dingen deed dan al diegenen, die voor hem waren geweest.

Want koning Achab was niet alleen ongehoorzaam aan de geboden van God, maar hij richtte voor de Baäl een altaar op in het huis van de Baäl, die hij in Samaria had gebouwd. Hij maakte de gewijde paal en ging voort met zijn kwade werken, waardoor hij de Heere, de God van Israël meer krenkte dan alle koningen van Israël, die voor hem waren geweest (1 Koningen 16:30-33).

De vrouw Izebel had zo’n grote invloed op haar man en hij zat zo in haar manipulatieve macht, dat Achab toeliet dat zijn vrouw de profeten van God in het land liet uitroeien. Izebel bracht de profeten van God, die de waarheid verkondigden, tot zwijgen door hen te vermoorden en verving hen door de profeten van de Baäl.

De vrouw Izebel zat dagelijks aan tafel met de profeten van de Baäl. Door haar manipulatieve macht op koning Achab en de macht, die koning Achab aan Izebel had gegeven door zich te onderwerpen aan haar en haar woord, werd het volk van God afvallig. Het volk boog zich voor de Baäl en aanbad en diende hem en liet zich in met afgoderij en ho*rerij, zowel geestelijk als lichamelijk.

Koningin Izebel gebruikte de macht van haar man om haar wil, die aangestuurd werd door de overste der wereld en het koninkrijk der duisternis, uit te voeren. Koningin Izebel vermoordde niet alleen de profeten van God, maar een ieder, die haar en haar man dwars zat en niet deed wat zij wilden.

Want toen Nabot, de ji*zreëliet, zijn wijngaard niet wilde afstaan aan koning Achab, zorgde Izebel ervoor dat zij met de bevoegdheid van haar man en zijn koninklijke status en haar leugens Nabot liet ombrengen, zodat Achab kreeg wat hij wilde (1 Koningen 21:1-16).

Nadat Izebel van Achab hoorde wat Elia op de berg Karmel had gedaan en had bewezen dat de God van Israël de waarachtige God is en vervolgens de profeten van de Baäl had laten ombrengen door het zwaard, zond Izebel een bode naar Elia, met de boodschap dat Elia hetzelfde zou overkomen en dat hij ook door het zwaard zou worden omgebracht, waardoor Elia voor Izebel op de vlucht ging (1 Koningen 19:1-3).

Maar uiteindelijk was het koningin Izebel, die door de wraak van God op gruwelijke wijze de dood vond en Elia, die door God in een vurige wagen en vurige paarden in een storm ten hemel voer (2 Koningen 2:1-11, 2 Koningen 9).

De overeenkomsten tussen koningin Izebel en de profetes Izebel

Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt Mijn knechten om te ho*reren en afgodenoffers te eten. En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar ho*rerij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere last op. Maar wat gij hebt houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben (Openbaring 2:20-25)

Net zoals koningin Izebel, de vrouw van koning Achab, zich niet wilde bekeren, maar vasthield aan haar heidense geloof en de Baäl bleef dienen en aan tafel zat met zijn profeten en ho*rerijen en toverijen bleef praktiseren, zo hield de vrouw Izebel, die Jezus benoemde, ook vast aan haar heidense geloof en occulte praktijken. Alhoewel Jezus de vrouw Izebel de tijd had gegeven om zich op grond van het Woord te bekeren van haar ho*rerij en afgoderij, wilde de vrouw Izebel zich niet bekeren. Maar Izebel bleef vasthouden aan haar leer en haar ho*rerij en daarom wierp Jezus Izebel op het ziekbed.

Door de grote invloed, die koningin Izebel had op haar man koning Achab zorgde zij er niet alleen voor dat haar man afvallig werd van God en de Baäl ging dienen, maar dat ook het volk van God de Baäl ging dienen en afvallig werden van de levende God, met als resultaat dat zij zich inlieten met ho*rerij en afgoderij.

De vrouw Izebel, die Jezus benoemde, had ook een grote invloed en macht binnen de gemeente. Zij noemde zichzelf een profetes en wandelde in het bovennatuurlijke, alleen had God haar niet aangesteld. Zij was een valse profeet en leerde en verleidde de knechten van Jezus om (geestelijk en lichamelijk) te ho*reren en afgodenoffers te eten, waardoor zij afvallig werden van de levende God.

Koningin Izebel vermoorde al de profeten van God. De profetes Izebel deed precies hetzelfde, want zij verleidde de dienaren van Jezus en leerde hen om te ho*reren en afgodenoffers te eten. Waardoor zij zich inlieten met zonde en geestelijk stierven.

Al diegenen, die overspel met haar zouden bedrijven zou Jezus in grote verdrukking brengen en haar kinderen zou Jezus de dood doen sterven. Want Jezus zal vergelden, een ieder naar zijn werken.

Zowel koningin Izebel als de profetes Izebel waren beiden beïnvloed en aangestuurd door de machten van de duisternis. Koningin Izebel had gemeenschap (communie) met de profeten van de Baäl en beoefende toverijen, die voortkwamen uit de diepten des satans.

De profetes Izebel was niet door God aangesteld, maar zij had zichzelf aangesteld als profetes.

De profetes Izebel profeteerde niet vanuit de Heilige Geest, maar vanuit de machten van de duisternis. Haar werken getuigden dat zij géén profeet van God was, maar een valse profeet van de duivel. Want Izebel pleegde overspel, seksuele onreinheden en afgoderij. En al diegenen, die haar leer volgden deden hetzelfde.

Wellicht dachten de profetes Izebel en haar volgers, dat zij door God was aangesteld en dat zij profeteerde door de Heilige Geest en de diepten Gods had leren kennen. Maar Jezus zei, dat zij en haar kinderen niet de diepten Gods hadden leren kennen, maar dat zij de diepten des satans hadden leren kennen. Daarom onderwees en handelde de profetes Izebel niet vanuit de kracht van God, maar vanuit de kracht van de duivel.

De geest van Izebel dood de gemeente

En zo zijn er vandaag de dag ook vele gemeenten, die zich laten beïnvloeden door deze gevaarlijke verleidende geest van Izebel en de geest van Izebel gehoorzamen en boven Jezus stellen en zich niet onderwerpen aan Jezus; het Woord. Er is veel te zeggen over de leer – en de geest van Izebel en over haar manipulatieve methoden om de volgers van Jezus Christus te verleiden en tot zwijgen te brengen. Maar het belangrijkste om te weten is dat de geest van Izebel de gemeente dood. Deze geest van Izebel is zowel in mannen als vrouwen actief en onderwijst en verleid de zonen en dochters van God vanuit haar toewijding aan de duivel en haar occulte kennis, wijsheid en ervaring, die ervoor zorgen dat de zonen en dochters afvallig worden aan de woorden van God en seksuele onreinheden (ho*rerij) en afgoderij plegen.

De geest van Izebel is een moordgeest, want door haar valse leringen en leugens manipuleert zij de gelovigen en dood zij geestelijk de zonen en dochters van God en maakt van hen volgers en dienaren van de duivel; de overste van deze wereld.

Door vrome woorden en verleidelijke leringen, die geestelijk en goddelijk lijken, worden de zonen en dochters van God verleid en misleid en komen in aanraking met de occulte wereld (Lees ook: ‘De occulte kerk‘)

Zij worden beïnvloed door demonische machten van het koninkrijk der duisternis, waardoor zij geestelijk passief worden en afvallen van God en Zijn Woord en zich inlaten en deel hebben aan de ho*rerij en afgoderij van de wereld.

De geest van Izebel werkt vanuit het koninkrijk der duisternis. De profetieën en leringen, oftewel de woorden, die afkomstig zijn van deze geest van Izebel, zijn daarom beïnvloed door het koninkrijk der duisternis en dragen de dood in zich.

Haar woorden brengen geen leven voort, maar de dood. Want haar woorden zorgen dat het volk van God passief en ontrouw wordt aan Hem, zich inlaat met seksuele onreinheden en overspelig wordt met de wereld.

Deze geest van Izebel legt de vertegenwoordigers en dienaren van Jezus Christus het zwijgen op, door hen te verleiden en zich in te laten met ho*rerij en afgoderij, waardoor zij leven als de wereld.

Het Woord is duidelijk, maar diegenen, die beïnvloed worden door de geest van Izebel zijn verleid en betoverd door haar boze macht en willen zich niet bekeren.

De geest van Izebel zal de macht, die hooggeplaatste en invloedrijke personen binnen de gemeente hebben, gebruiken om haar doel te bereiken, namelijk: de zonen en dochters van God geestelijk uitroeien en zonen en dochters van de duivel maken.

Alhoewel de leer van de Nikolaïeten, de leer van Bileam en de leer van Izebel vanuit drie verschillende gronden voortkomen, komen zij alle drie uit dezelfde bron, namelijk het koninkrijk der duisternis en hebben alle drie hetzelfde effect op de gelovigen, namelijk afvalligheid van God en Zijn Woord. Deze valse leringen zorgen dat het volk van God buigt voor de duivel, op dwaalwegen terechtkomt en zich inlaat met seksuele onreinheden (ho*rerij) en afgoderij en daardoor geestelijk sterft.

De gemeente; de vrouw Izebel

De gemeente heeft door de jaren heen concessies gedaan met de wereld, om onder het mom van meegaan met de tijd, mensen aan te trekken tot het geloof. Daardoor is er meer geluisterd naar de wil, lusten en begeerten van het vlees van de mens, dan naar God en Zijn wil. Er zijn meer leden gemaakt dan zielen gered. En dat is te zien in de levens van mensen, die zich Christen noemen en lid zijn van een plaatselijke gemeente, maar leven als de wereld en dingen doen, die tegen de wil van God ingaan.

De vrouw Izebel, die gesignaleerd was door Jezus en haar boze werken aan het licht bracht, was een waarschuwing van Jezus voor de gemeente en had een geestelijke waakzaamheid moeten teweegbrengen.

Maar in plaats dat de gemeente geestelijk waakzaam is gebleven en trouw is gebleven aan het Woord en vast heeft gehouden aan het Hoofd, heeft de gemeente zich laten leiden door het vlees, waardoor de geest van tolerantie, die werkzaam is in de gevoelens en emoties van de mens, heeft overwonnen en de geest van Jezebel heeft binnengelaten in de gemeente.

Hierdoor zijn vele gemeenten geworden als de vrouw Izebel en hebben zich net als koningin Izebel, die kwaad en hoogmoedig was en zich verhief boven haar man, verheven boven Jezus Christus.

Zij hebben de profeten van God, die de waarheid verkondigen en oproepen tot bekering, het zwijgen opgelegd en hebben hen geestelijk uitgeroeid door hen te verbannen uit de gemeenten. En zij hebben hen vervangen met valse profeten van de duivel, die de wereld toebehoren en vanuit het vlees en demonische machten vanuit de diepten des satans profeteren naar het vlees, waardoor de gemeente geestelijk overspel heeft gepleegd en occult en afvallig is geworden van God en zich heeft ingelaten met seksuele onreinheden en afgoderij.

Zoals Jerusalem de profeten van God heeft gedood en in het Woord van God wordt beschreven als de overspelige vrouw, die op haar schoonheid vertrouwde en ho*reerde met anderen vanwege haar naam en gruwelen bedreef (o.a. Ezechiël 16, Mattheüs 23:37, Lukas 13:34), zo is de gemeente van Christus geworden als de vrouw Jezebel, die zich verheft boven haar Man en overspelig is met de wereld, omwille van welvaart, rijkdom en het vervullen van de lusten en begeerten van het vlees.

Maar Jezus is barmhartig en roept nog steeds Zijn Gemeente op tot bekering en het wegdoen van al deze valse leringen, inclusief de leer van Izebel. Hij roept de Gemeente op om de zonde te verwijderen uit de gemeente en terug te keren naar het Woord.

Laat de Gemeente van Jezus Christus niet verloren gaan en gedood worden door de geest van Izebel, maar laat de Gemeente zich bekeren van haar hoogmoed, ijdele weg en boze werken en zich onderwerpen aan Jezus; het Hoofd van de Gemeente en Jezus gehoorzamen, door terug te keren naar het Woord en zich alleen te laten leiden door het Woord en de Heilige Geest, die het Woord nooit zal tegenspreken, maar het Woord bevestigt.

‘Wees het zout der aarde’

Wat Is De Leer Van Izebel? | Salt of the earth (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 6203

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.